3 Cách tính giá cổ phiếu sau khi phát hành thêm? [2023]

Các công ty sau một thời gian hoạt động có hiệu quả thì mong muốn mở rộng thêm. Nhưng cần thu hút thêm sự đầu tư, các công ty thường phát hành thêm cổ phiếu. Vậy Cách tính giá cổ phiếu sau khi phát hành thêm như thế nào? Các nhà đầu tư cần nắm rõ để có những quyết định đúng đắn nhất.

Bài viết dưới đây của Công ty Luật ACC chia sẻ về Cách tính giá cổ phiếu sau khi phát hành thêm, mời các bạn cùng theo dõi.

1. Quy định về phát hành cổ phiếu

1.1. Chào bán cổ phần riêng lẻ

Theo Điều 125 Luật doanh nghiệp 2020 thì chào bán cổ phần riêng lẻ của công ty cổ phần không phải là công ty đại chúng trong hoạt động tăng vốn phát hành cổ phiếu này phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

  • Không chào bán thông qua phương tiện thông tin đại chúng;
  • Chào bán cho dưới 100 nhà đầu tư, không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp hoặc chỉ chào bán cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.
  CAPEX là gì? 5 Ứng dụng CAPEX trong đầu tư chứng khoán

Công ty cổ phần không phải là công ty đại chúng thực hiện chào bán cổ phần riêng lẻ theo quy định sau đây:

  • Công ty quyết định phương án chào bán cổ phần riêng lẻ theo quy định của Luật này;
  • Cổ đông của công ty thực hiện quyền ưu tiên mua cổ phần, trừ trường hợp sáp nhập, hợp nhất công ty;
  • Trường hợp cổ đông và người nhận chuyển quyền ưu tiên mua không mua hết thì số cổ phần còn lại được bán cho người khác theo phương án chào bán cổ phần riêng lẻ với điều kiện không thuận lợi hơn so với điều kiện chào bán cho các cổ đông, trừ trường hợp Đại hội đồng cổ đông có chấp thuận khác. Nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần chào bán theo quy định tại Điều này phải làm thủ tục về mua cổ phần theo quy định của Luật Đầu tư.

1.2 Chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu

Tại Điều 124 Luật doanh nghiệp thì việc chào bán cổ phần hiện hữu cũng là một cách tăng vốn điều lệ bằng cách phát hành cổ phiếu và nó diễn ra như sau:

– Chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu là trường hợp công ty tăng thêm số lượng cổ phần, loại cổ phần được quyền chào bán và bán toàn bộ số cổ phần đó cho tất cả cổ đông theo tỷ lệ sở hữu cổ phần hiện có của họ tại công ty.

– Chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu của công ty cổ phần không phải là công ty đại chúng được thực hiện như sau:

  Đầu cơ là gì? Sự khác biệt giữa đầu cơ và đầu tư trong chứng khoán

+ Công ty phải thông báo bằng văn bản đến cổ đông theo phương thức để bảo đảm đến được địa chỉ liên lạc của họ trong sổ đăng ký cổ đông chậm nhất là 15 ngày trước ngày kết thúc thời hạn đăng ký mua cổ phần;

+ Thông báo phải gồm họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số giấy tờ pháp lý của tổ chức, địa chỉ trụ sở chính đối với cổ đông là tổ chức; số cổ phần và tỷ lệ sở hữu cổ phần hiện có của cổ đông tại công ty; tổng số cổ phần dự kiến chào bán và số cổ phần cổ đông được quyền mua; giá chào bán cổ phần; thời hạn đăng ký mua; họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của công ty. Kèm theo thông báo phải có mẫu phiếu đăng ký mua cổ phần do công ty phát hành. Trường hợp phiếu đăng ký mua cổ phần không được gửi về công ty đúng hạn theo thông báo thì cổ đông đó coi như đã không nhận quyền ưu tiên mua;

+ Cổ đông có quyền chuyển quyền ưu tiên mua cổ phần của mình cho người khác.

Cụm từ “Chứng khoán” không còn quá xa lạ với nhiều người, đặc biệt là những nhà đầu tư. Vậy pháp luật hiện nay quy định như thế nào về chứng khoán? Để trả lời những câu hỏi này, mời các bạn cùng đọc bài viết: Chứng khoán là gì?

2. Cách tính giá cổ phiếu sau khi phát hành thêm

P’ = ( P – C + P1*R1 + R2) / ( 1+R1+R2)

  Ngày giao dịch không hưởng quyền là gì? Ý nghĩa, cách đăng ký

Trong đó

P : là giá thị trường của cổ phiếu trước ngày điều chỉnh

C: cổ tức bằng tiền mặt

P1: Giá cổ phiếu bán khi phát hành thêm, bán ưu đãi cho cổ đông hiện hữu

R1: Tỷ lệ phát hành thêm (%)

R2: Tỷ lệ chia cổ tức bằng cổ phiếu (tức cổ đông không cần bỏ thêm tiền)

3. Các trường hợp làm thay đổi giá cổ phiếu 

Bao gồm:

– Công ty phát hành thêm quyền mua cổ phiếu

– Công ty chi trả cổ tức bằng tiền mặt

– Công ty chi trả cổ tức bằng cổ phiếu

– Công ty chia cổ phiếu thưởng

– Công ty chia thưởng bằng tiền mặt.

4. Một số câu hỏi thường gặp

Công ty nào cung cấp dịch vụ  tư vấn pháp lý uy tín chất lượng?

ACC chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn pháp lý nhanh chóng, chất lượng với chi phí hợp lý.

Thời gian ACC  cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý là bao lâu?

Thông thường từ 01 đến 03 ngày làm việc.

Chi phí khi cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý là bao nhiêu?

Tùy thuộc vào từng hồ sơ cụ thể mà mức phí dịch vụ sẽ khác nhau. Hãy liên hệ với chúng tôi để biết một cách cụ thể.

Cổ phiếu là gì?

Cổ phiếu là loại chứng khoán xác nhận quyền sở hữu cổ phần của tổ chức phát hành. Người nắm giữ cổ phiếu trở thành cổ đông của công ty phát hành.

 

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Chứng Khoán

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *